O společnosti

Politika společnosti

Společnost Alfa Plastik, a.s. se zavazuje poskytovat zákazníkům výrobky nejvyšší kvality, přispívat k ochraně životního prostředí a zajistit bezpečné pracovní podmínky pro všechny pracovníky. Díky těmto aktivitám bychom se rádi stali žádaným a stabilním obchodním partnerem, stejně jako zaměstnavatelem.

Společnost má ambice prosadit se v oblasti logistických řešení díky efektivním výrobním procesům a inovacím mezi hlavní dodavatele především v oblasti potravinářského, nápojového a farmaceutického průmyslu.

K dosažení těchto cílů se společnost zavazuje k dodržování souladu se zásadami systému řízení kvality dle ISO 9001 a systému environmentálního managementu dle ISO 14001 a zavazujeme se:

>       poskytnout všem zákazníkům sjednanou kvalitu výrobků a dlouhodobá vzájemně výhodná obchodní                     partnerství

>       maximálně pružně reagovat na požadavky zákazníků v případě jakýchkoli změn

>       trvale inovovat výrobkový sortiment pro posílení pozice na trhu

>       sledovat požadavky zainteresovaných stran a změny kontextu organizace

>       snažit se zvyšovat efektivitu procesů v organizaci

>       udržovat a zvyšovat odbornou způsobilost svých zaměstnanců

>       rozvíjet spolupráci s orgány veřejné správy, odbornou veřejností a dalšími zainteresovanými stranami                 s cílem být plně v souladu s platnými technickými a legislativními normami a předpisy

>       efektivně řídit procesy se soustavnou kontrolní činností

>       plnit zákonné požadavky a jiné požadavky z environmentální oblasti, které se na společnost vztahují, nebo             se k nim společnost zavázala

>       provozovat svá zařízení a technologie v souladu s ochranou životního prostředí a nahrazovat nevyhovující           zařízení novými

>       soustavně vzdělávat a školit své zaměstnance, důsledně je vést k ochraně životního prostředí a                               preventivně předcházet znečištění životního prostředí a havarijním situacím

>       chránit přírodní zdroje recyklací odpadů a efektivním využíváním surovin a energií

>       stanovit si kvalitativní a environmentální cíle, které budeme plnit

>       o problémech otevřeně diskutovat a řešit je za pomoci managementu, a to analýzou příčin a přijímáním                   trvalých a účinných opatření a komunikovat je příslušným zainteresovaným stranám

>       neustále zlepšovat kvalitu vlastních procesů, výrobků a neustále zlepšovat náš zavedený systém řízení                 kvality a environmentu a provádět preventivní opatření k ochraně životního prostředí

 

Vedení společnosti se zavazuje k neustálému zlepšování řízení a prosperity společnosti a k průběžnému naplňování všech závazků uvedených v této politice společnosti. Proto politiku společnosti komunikuje se všemi zainteresovanými stranami a dává ji veřejně k dispozici.

Politika společnosti je veřejným závazkem majitelů společnosti k respektování zájmů zainteresovaných stran, zejména zákazníka, státních orgánů, okolní veřejnosti a vlastních zaměstnanců.

Roman Gajdoš
předseda představenstva

Jiří Kurz
manažer kvality